Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Zameranie MŠ

 

  • Na základe stanovených vlastných cieľov  výchovy a vzdelávania  je rozpracované vlastné zameranie školy,  ktoré je v súlade s ustanovenými cieľmi štátneho vzdelávacieho programu, potrebami a záujmami detí, ich zákonných zástupcov a podmienok školy.
  • Zameraním našej materskej školy je podporovať u detí taký spôsob životného štýlu, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie na základe správneho hodnotového systému s  vytvorením zdravého prostredia s radostnou atmosférou, toleranciou, duševnou pohodou, pocitom bezpečia a individuálnej slobody, dostatkom pohybu a výchovou k zdravým stravovacím návykom podľa všeobecných morálnych zásad spolužitia.
  • Školou rodinného typu  sa snažíme sa vytvárať podnetné prostredie a priaznivú, sociálno- emocionálnu klímu založenú na láske, dôvere, istote a bezpečí a na  otvorenej komunikácii s rodičmi i deťmi.
  • Našou snahou je  zabezpečiť kvalitné predprimárne  vzdelávanie  detí zamerané na:

 Zdravie   detí a zdravý životný štýl

 Do výchovno-vzdelávacích činností zaraďovať edukačné aktivity,ktoré  formujú pozitívne  postoje  k zdravému životnému štýlu a k ochrane vlastného zdravia i zdravia iných 

vštepovať deťom základy ochrany zdravia s využívaním zdravého životného štýlu

 

realizáciou vzdelávacích aktivít a krúžkov v soľnej učebni predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest, alergiám, ekzémom a astme, posilňovať imunitný systém a znižovať tak chorobnosť detí

 

získavať povedomie o dôležitosti zdravého prostredia, v ktorom žijeme pre zachovanie nášho zdravia i ďalšieho života.

 vštepovať deťom základy ochrany zdravia s využívaním zdravého životného štýlu.

získavať poznatky a zručnosti o ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania v zdravom prostredí.

vyvíjať u detí pozitívny vzťah k ochrany zdravia

venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.

realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia,

venovať pozornosť prevencii šírenia infekčných chorôb, informovať rodičov prostredníctvom metodického materiálu i osobným kontaktom

v edukačnom procese zaraďovať aktivity so zdravotnou tematikou, s tematikou poskytovania prvej pomoci, environmentálnou tematikou venovať sa problematike správneho stravovania a upevňovať u detí správne stravovacie a stolovacie návyky

rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,  

 organizovať športové aktivity , denné pobyty vonku, zdravotné a relaxačné cvičenia

rozvíjaním pohybových schopností a zručností potrebných pre zvládnutie olympijských disciplín,  predchádzať vzniku detskej obezity, zapojiť sa  do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európskej únii.  www.tyzdensportu.sk.

 

https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/mapa-podujati

 

 

 

 


 


3400531

Úvodná stránka