Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Zameranie MŠ

   

 

  • Na základe stanovených vlastných cieľov  výchovy a vzdelávania  je rozpracované vlastné zameranie  materskej školy,  ktoré je v súlade s ustanovenými cieľmi štátneho vzdelávacieho programu, potrebami a záujmami detí, ich zákonných zástupcov a podmienok školy
  • Zameraním našej materskej školy je podporovať u detí taký spôsob životného štýlu, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie na základe správneho hodnotového systému s  vytvorením zdravého prostredia s radostnou atmosférou, toleranciou, duševnou pohodou, pocitom bezpečia a individuálnej slobody, dostatkom pohybu a výchovou k zdravým stravovacím návykom podľa všeobecných morálnych zásad spolužitia.
  • Školou rodinného typu  sa snažíme sa vytvárať podnetné prostredie a priaznivú, sociálno- emocionálnu klímu založenú na láske, dôvere, istote a bezpečí a na  otvorenej komunikácii s rodičmi i deťmi.
  • Našou snahou je  zabezpečiť kvalitné predprimárne  vzdelávanie  detí zamerané na:

                         

        Zdravie   detí a zdravý životný štýl

    

do výchovno-vzdelávacíchčinností zaraďujeme edukačné aktivity, ktoré formujú pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu a k ochrane vlastného zdracia i zdravia iných a formujeme tak u detí pozitívny vzťah k ochrane zdravia

 

 realizáciou vzdelávacích aktivít a krúžkov v soľnej učebni predchádzame  ochoreniam       horných dýchacích ciest, alergiám, ekzémom a astme, posilňujeme  imunitný systém   a znižujeme  tak chorobnosť detí a deti tak získavajú  povedomie o dôležitosti zdravého   prostredia, v ktorom žijeme pre zachovanie nášho zdravia i ďalšieho života.

 

organizujeme  športové aktivity, denné pobyty vonku, zdravotné a relaxačné cvičenia, realizujeme  aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia. Pobytom v Škole v prírode získavajú poznatky a zručnosti o ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania v zdravom prostredí

 

v edukačnom procese zaraďujeme aktivity so zdravotnou tematikou, s tematikou poskytovania prvej pomoci, environmentálnou tematikou. Rozvíjame  vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, venujeme sa problematike správneho stravovania a upevňujeme  detí správne stravovacie a stolovacie návyky

 

rozvíjaním pohybových schopností a zručností potrebných pre zvládnutie olympijských disciplín,  predchádzame vzniku detskej obezity, zapoájame  sa  do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európskej únii.  www.tyzdensportu.sk.

https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/mapa-podujati

 

 

 

 

 

 


 


3534754

Úvodná stránka