Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Rada školy

  Rada školy pri Materaskej škole A. Grznára 1444, Považská Bystrica bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

  

 

Členovia Rady školy:


 
P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvlolený/Delegovaný
1.Danica KukučkováPredsedaPedagogický zamestnanec
2.Mgr.Miroslava GardianováčlenPedagogický zamestnanec
3.Mária HantákováčlenNepedagogický zamestnanec
4.Ing. Erika IlgováčlenZástupca rodičov
5.Artúr Majčiník členZástupca rodičov
6.Mgr. Barbora KukučkováčlenZástupca rodičov
7.Ing. Martina PršováčlenZástupca rodičov
8.PhDr. Peter MáťoščlenPoslanec MZ
9.MUDr.Taťjana ŽikavskáčlenPoslankyňa MZ
10.Ing. Daniela BarbosováčlenPoslankyňa MZ
11.Jarmila TomanováčlenPoslankyňa MZ

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy sa spravidla schádza dva krát do roka.

 

Kompetencie Rady školy:

- vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy
- navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam ako:
   - návrh na počet prijímaných žiakov
   - návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepov. predmetov
   - informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení vzdelávacieho procesu
   - správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy
   - návrh rozpočtu školy
   - správa o výsledkoch hospodárenia školy


 


3703760

Úvodná stránka