Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, A. Grznára 1444, Považská Bystrica

Hlavné ciele MŠ

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

V našej materskej škole je hlavnýmcieľom podporovať u detí taký spôsob životného štýlu, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie na základe správneho hodnotového systému s  vytvorením zdravého prostredia s radostnou atmosférou, toleranciou, duševnou pohodou, pocitom bezpečia a individuálnej slobody, dostatkom pohybu a výchovou k zdravým stravovacím návykom podľa všeobecných morálnych zásad spolužitia.

 

Ciele výchovy a vzdelávania v našej MŠ v súčinnosti so Školským a Štátnym vzdelávacím programom

  •      poskytovať  deťom čo najviac podnetov vhodných pre vývojové štádium, v ktorom sa nachádzajú, prihliadať k individuálnym predpokladom každého dieťaťa
  • utvárať a rozvíjať u detí sociálnu a emocionálnu inteligenciu   v spolupráci s rodinou,  rešpektovaním  potrieb  dieťaťa a tým vytvárať podmienky  pre jeho zdravý vývoj
  • sprostredkovať deťom prvky regionálnej kultúry,  kultúrneho dedičstva a tradícií
  • získavať povedomie o dôležitosti zdravého prostredia, v ktorom žijeme pre zachovanie nášho zdravia i ďalšieho života, získavať poznatky a zručnosti o ochrane prírody a životného prostredia prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania
  • vštepovať deťom základy ochrany zdravia s využívaním zdravého životného štýlu
  • vytvárať  rodinnú atmosféru a tým uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne  školské prostredie
  • vytvárať podnetné prostredie podporujúce  vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu a následnému utváraniu školskej spôsobilosti

 


3703731

Úvodná stránka